ELS PARENTS DE LA MUSSARA.

(3 comentaris)

Resulta  curiós  que  tant  sols  he  pogut  veure  els  llibres  corresponents  als  matrimonis  i  defuncions  de  La  Mussara.  Miraré  amb  més  calma  si  trobo  el  llibre  de  naixements,  que  era  per  mi  el  més  interessant.

RAFEL  HUGUET  i  ESTIVILL .  Germà  del  meu  avi.  Va  néixer  a  la  Mussara  l'any  1.848.  Era   fill  de  :  RAFEL   HUGUET  i  JOANPERE,  de  La  Mussara  i   de  TERESA  ESTIVILL  i   ANGUERA,  de  La  Mussara.  És  va  casar  a  l'edat  de  29  anys  amb  MARIA    FOGUET   i   CAVALLÉ,  de  33  anys , filla  de  l'Albiol,  el  22  de  juny  de  1.877.  Ella  era  vídua  de  JUAN  HUGUET  i  ESTIVILL,  per  això  van  tenir  de  demanar  dispensa  car  tenien  el  primer  grau  d'afinitat.  Ella  era  filla  de  :  JOAN  FU (O)GUET,  de  l'Albiol  i  de  TERESA  CAVALLÉ,  de  l'Albiol.  Fruit  de  dit  matrimoni  foren  5  fills  :  MARIA, (  morta),  JACINTA,  CATALINA, CARME  i  LLUÍS  (  mort ) HUGUET i   FU(O)GUET.  La  MARIA  morí  ,  molt  jove,  a  les  12  de  la  nit,  del  dia  20  de  febrer  de  l.900  ,  dos  mesos  abans  que  l'oncle.

L'oncle  RAFEL  morí  a l'edat  de  51  anys,  a  les  11  de  la  nit  del  24  d'abril  de  1.900.  La  causa  de  la  mort :  l'aparell   respiratori.  Presentà  la  declaració  de  la  mort,  el  seu  cunyat  DOMÈNEC   AGUSTENCH  i  BONET.  Tots  els  certificats  de  defunció  de  La  Mussara  des  de  1.894  fins  al  1.905  ho  foren  pel  metge  cirujà  d'Aleixar  :  Miquel  Font  i   Martí.

 TERESA HUGUET I ESTIVILL Germana  del  meu  avi.  Va  néixer  l'any  1.843  per  tant  casi  1OO  anys  abans  que  jo. Era  filla  de  :  RAFEL  HUGUET  i  JOANPERE,  de  La  Mussara  i  de  TERESA  ESTIVILL  i   ANGUERA,  de  La  Mussara.  És  va  casar  l'any  1.872,  a  l'edat  de  29  anys  amb  DOMÈNEC  AGUSTENCH  i  BONET.  Fruit  de  dit  matrimoni  foren  4   fills  :  FILOMENA  (  morta  molt  jove),  SALVADOR  (  mort),  AMBRÓS  i  RAFEL  AGUSTENCH  i   HUGUET. La  FILOMENA  va  morir  el  15  de  desembre  de  1.900,  tenia  aleshores  18  anys,  al  bosc  del  "  Manco  "  d'una  extensa  cremada .  Fet  que  veritablement  resulta  insòlit.

La  tia  TERESA  va  morir  a  les  10  de  la  nit  del  2  de  juliol  de  1.909.  Tenia  66  anys.  La  causa  de  la  mort :  commoció  visceral  interna.

AMBRÒS AGUSTENCH I HUGUET. Cosí  germà  del  meu  pare. Durant  tres  estius  vaig  allotjar-me  junt  amb  la  mare  a  casa  seva.  Va  néixer  a  La  Mussara  a  les  11  de  la  nit  del  16  de  setembre  de  1.877.  Li posaren  els  noms  de  :  Ambròs,  Domènec  i  Corneli.  Els  pares  foren  :  DOMÈNEC  AGUSTENCH  i  BONET de  La  Mussara,  de  34  anys  i   TERESA  HUGUET  i  ESTIVILL,  de  La  Mussara,  de  33  anys.  Els  avis  paterns  foren :  SALVADOR  AGUSTENCH,  de  La  Mussara  i  de  MARIA  BONET,  de  Siurana. Els  avis  materns  foren  :  RAFEL  HUGUET  i  JOANPERE,  de  La  Mussara  i  de  TERESA  ESTIVILL  i  ANGUERA,  de  La  Mussara

L'oncle  AMBRÒS  fou  Jutge  de  Pau  de  La  Mussara  durant  uns  18  anys  i  era  un  dels  pocs  homes  (  1.934 )  que  sabien  llegir  i  escriure.

És  va  casar  el  7  de  juliol  de  1.904,  tenia  27  anys,  amb  FRANCESCA  BONET  ( BRUNET )  i  MATEU,  de  3l  anys,  filla  de  Valls  i  germana  del  rector  de  La  Mussara.  Foren  nuvis durant  uns  10  anys.  Ella  era  filla  de  : MIQUEL  BONET (BRUNET)  i  RODÉS,  de  Valls  i   de   GERTRUDIS  MATEU  i   LLOBET, també  filla  de  Valls.  Va  tenir  un  fill :  ANTON  AGUSTENCH  i  BONET.  Tan  l'oncle  com  el  fill  marxaren  a  viure  a  Valls,  població  de  la  seva  muller.

RAFEL  AGUSTENCH i  HUGUET.  Va  néixer  a  les  dues  de  la  matinada  del  16  de  juliol  de  l.887,  per  tant  1O  anys  després  del  oncle  Ambrós.  Li  posaren  els  noms  de :  Rafel, Ramon  i  Joan  Baptista.  Els  pares  foren  :  DOMÈNEC  AGUSTENCH  i  BONET  ,  de  46  anys,  de  la  Mussara  i   de  TERESA  HUGUET  i   ESTIVILL,  de  44 anys,  natural  de  La  Mussara.

Com  podeu  veure  resulta  incompleta  la  cerca  de  totes  les  dates  dels  parents  de  La  Mussara ,  miraré  de  emplenar-les  quan  torni  a  venir  a  Vilaplana.  En  tot  els  que  haurien  pogut  donar  continuÏtat  el  cognom  HUGUET  serien  els  fills  de  l'oncle  RAFEL   HUGUET  i  ESTIVILL ,  però  al  ser  totes  dones  el  cognom  ha  passat  a  segon  terme.  De tal  forma  que  en  el  Cens  Electoral  de  1.934,  que  a  continuación  posaré,  no  hi  figura  cap  elector  amb  el  cognom  HUGUET  com  a  primer  i  solament   consta  com  a  segon  al  nombrar  a  l'oncle  Ambrós   Agustench  i   HUGUET. 

 

Perdoneu , doncs  no  es  veu  prou  clar  perquè   és  fotocòpia  d'un  altre  fotocòpia  deixada  per  la  cosina  Mercè  Huguet  i  Robert.

El  nombre  de censats  amb  dret  a  vot  l'any  1.934  era  de  81.  D'ells  45  són  homes  i  36  dones.  Solament  25  saben  llegir  i  escriure  i  56  que  no.  Això  demostra  que  ja  no  tenien  mestre  feia  molts  anys.

Els  primers  cognoms  més  freqüents  són  :  JUANPERE  (  11  vegades ),  RIUS (  11  vegades),  ROBERT  (  9  vegades ) ,  OLIVÉ  (  6  vegades ),  MAGRANÉ  (  7  vegades ),  ESTIVILL  (  6  vegades ),  ABELLÓ  (  5  vegades ) ,  CABALLÉ  (  5  vegades ),  AGUSTENCH  (  4  vegades ),  ROIG  (  2  vegades)  i  VALLVERDÚ  (  2  vegades).  El  cognom  HUGUET  ja  no  apareix.

Els  masos  més  nombrats  són  :  mas  "  ABELLÓ "  (3) :  mas  de  "  LES  TOSQUES  "  (2) ;  mas  "  d'en  BIEL  "  (  2 ):  mas  de  "l'ADRIÀ  "(  2 " ) ;  mas   d'en  GRAU  "   (  2 ) ;   mas  "  del  SINTET  "  ( 3 ) ;  mas  "  d'en  MORANET  "  (  3 ) ;  mas  "  d'en  PISTOL  "  (  4  )  :   mas  "  d'en  COLL  "  (  4  ) ;  mas  "  d'en  SUMI  "  (  2  ) ;  mas  "  d'en   ROIG  "  (  3  )  :  mas  "  d'en  MANCO  "  (  1  )  ;  mas  "  del  SINTET  " (  2  )  ;  mas  "  d'en  JUANPERE  "  (  2  ) :  mas  "  VICENTE "  (  2  )  ;  mas  "  del  CANET  "  (  l )  ;  mas  "  d'en  PISTOL  "  (  2  )  :  mas  "  d'en  MANRÓ  "  (  3  )  ;  mas  "  de  l'  ONCLET  "  (  4  )  ;   mas  "  d'en  PAU  "  (  1 )  ;  i  mas  "  d'en  POU  DEL  GEL  "  (  2  ) .  Figuren   24  domiciliats  al  carrer  Major  de  La  Mussara.

Els  noms   de  pila  més  utilitzats  són  :  SALVADOR  (   6  vegades ) ,  PERE   (  6  vegades ) ,  JOSEP  (  5  vegades )  ,  DOMÈNEC  (  3  vegades  )  i  ISIDRE  (  2  vegades)  entre  els  homes.  I   MARIA  (  7  vegades ) ,  TERESA  (  5  vegades)  ,  ROSA  (  4  vegades ) ,   CARME   (  3  vegades )  ,  DOLORS  (  2  vegades )  i   FRANCESCA   (  2  vegades )  entre  les  dones.

La  mitjana  d'edat  del  censats  és   de  44  anys per  tant  no  tan  envellida  com  alguns  podien  pensar.  8  sobrepassaven  els  65  anys  i   18  estaven  entre  els  50  -  60  anys.

A  continuació  posaré  ,  per  finalitzar,  un  BANDO  del   Alcalde  amb  data  23  de  gener  de  1.848  que  diu  : "  D.  JOSE  AGUSTENCH  y  VALLVERDÚ ,  Alcalde  Constitucional  del  presente  lugar  de  La  Mussara  siguiendo las  ordenes  comunicadas  por  la  Autoridad  Superior  de  la  Provincia   ordeno  y  mando  lo  siguiente:

Primero.  Ninguna  persona  podrá  pararse  delante  de  la  Iglesia  con  motivo  de  conversar  ni  por  otro  motivo,  sino  que  sea  por  uno  de  aquellos  casos  imprevistos.   Segundo.  Durante  la  celebración  de  la  Misa  ninguna  persona  puede  estar  bebiendo  o  descansar  en  la  casa  taberrna.  Tercero .  A  los  Divinos  oficios  los  vecinos  de  este  lugar  asistirán  con  la  más  posible  decencia ,  sin  poder  entrar  con  mangas  de  camisa  ni  con  mantas  debajo  del  brazo  ,  como  algunos  suelen  hacer.

Al  no  cumplir  con  los  preceptos  al  que  los  infringiese  se  le  impone  la  Multa  de  10  r. Vr.  por  la  primera  vez,  20  por  la segunda  y  a  la  tercera  se  dará  parte  a  quien  corresponde  de  su  total  infracción." Segons  el  meu  parent  Anton  AGUSTENCH  :  "  A  La  Mussara,  al  començament  de  segle XX,  es  pot  dir que  no  quedava  ningú  que  no  anés  a  missa  el  diumenge  i  altres  dies  festius.  Els  que  tenien  una  ocupació,  ja  siguin  els  pastors  o  les  mestresses  de  casa, que  havien  de  preparar  el  dinar  i  d'altres  per  diferents  motius,  anaven  a  la  missa  primera  i  els  que  tenien  el  matí  lliure  ho  feien  a  l'ofici  o  missa  major  "  (  Records  de  La  Mussara.  Pàg. 57).

Vull  acabar  aquesta  secció  amb  unes  paraules  de  Joan  Santamaria  en  el  seu  llibre  "  Visions  de  Catalunya  "  (  1.927 )  :  "  Les  muntanyes  de  Prades  panteixen  de  dolor,  amb  un  murmuri  ofegat  i  rogallós. Però  sota  la  glòria  del  sol  veuríeu  com  es  transmuden.  Tot  degota  llibertat i  alegria, aleshores, amb  una  bella  estridència. Aquells  recotams  i  pedregots , aquells  enfurancs  i  lloms  ferosos,  aquelles  raïqueres  roges  i  degotises  com entranyes  obertes  i  aquella  pelusera  aspra  i  hirsuta  dels  arbres  damunt  dels  ventres  de  les  roques,  a  ple  dia,  us  endolceixen  els  ulls.......Les  muntanyes  de  Prades  són  el  poema  de  la  voluntat, de  la  lluita i  de  les  roques  florides.  En  aquestes  muntanyes  l'home  és  més  rei  que  en  lloc  i  més  esclau  que  en  lloc.  Escardalenc,  com  una  ganya  de  badeijo ;  vermellós  com  una  verga  de  salze ;  eixut  com  una  estella  de  pi  ;  aspre  com  una  sarmenya  grenyal  ;  adust  com  les  llenegues  d'aquells  forats.... Les  seves  mans  dures  i  fortes  com  el  cor  del  boix  tenen  una  grapa  ferotge,  un palp  àvit, una  amorosia  per  empunyar l'aixada  i  la  destral  i  un  instint  de  saviesa  per  amuntagar  el  còdols  per  fer  marges....Tot  té  fortor  de  roca,  allí  :  l'aigua,  el  vi,  el  pa,  la  civada, el  vent,  la  parla  i  les  persones . "

 

 

 

 

 

Comentaris

28/05/2009 1:06:25 | JORDI ROBERT OLLE

En el llistat del cens de 1934 amb el numero 73 hi ha Cecilia Robert Olle que casi segur que era germana del meu avi , del mas del Pou de Gel. Gracies

09/06/2009 16:16:14 | Jordi Rober Ollé

Segons he vist en els últims artícles que has penjat, cada dia estic més convençut de que em podrias donar informació del meus avantpassats , segur que són de La Mussara. Com que ja estic jubilat passo el temps entre Barcelona i L'Argentera, que dit sia de pas era el poble de la meva mare. Per tan m'agraderia pogue parlar amb tu personalment. Et passo els meus números de telèfon per si ho creus oportú i ens posem en contacte. Reb la meva salutació, felicitació i el meu agraïment més sincer.

19/09/2009 23:00:25 | rosa

Segons me han dit els avis dels meus avis eran de la Mussara...ella es deia Emilia Barba Estivill..i ell es deia Barba Caballe (no recordo el nom ..i Caballe potser anave amb v ).La meva avia es deia...Maria Maduell Martorell ,i quan van anar a viure a Constanti al mas..alguna nit van tenir al Pataco amagat a casa i li donaren de menjar i refugi...si algu amb pogues donar alguna pista o sap alguna cosa amb faria molta molta ilusio..gracies... el meu mail es paulaivet@hotmail.com