ESDEVENIMENTS DE L'ANY 1933

(2 comentaris)

 Aquest any faig les  noces de  platí del meu naixement. No pensava arribar tan lluny, a causa de moltes malalties i operacions que ha sofert el meu cos. Però Déu, que sempre és pare provident, vol el millor per als seus fills ( facis la vostra voluntat i no la meva) i amb la seva providència ens protegeix. Quan, de petit, veia per Vilaplana homes i dones amb el bastonet que caminaven ajupits i amb els ossos cruixint solament amb 60 anys, creia que mai no  hi arribaria. L'alimentació, la sanitat, però sobretot l'avanç de la medicina i els medicaments han fet que molts puguem gaudir d'una tercera joventut. Ara passaré a ressenyar les dades més importants succeïdes, en el transcurs de l'any del meu naixement, 1.933.

Falange

Comentari de les fotos:

Com  podeu veure, tota una col.lecció gràfica dels principals protagonistes- símbols i personatges- de 1.933. Formen una amalgama tan diferent i oposada, que poc temps desprès, esdevindrà  una bomba de rellotgeria, esmicolant-se en mil  trossos i farà que  nacions, pobles i famílies es  vegin  embolicats en trifulgues i que surtin a llambrejar, a flor de pell, els instints més primitius i salvatges ( l'odi, la venjança, l'assassinat ) que l'home, per desgràcia, porta a dins. Acabaré, com mossèn Cinto Verdaguer, acaba el quart misteri de dolor : " Tres  vegades a  terra  la  Creu  feixuga,/  i  em  diu,  estés  en  terra,/  que  amb  Ell  la  duga. /  La  duré  amb  paciència , Jesús,  amable,/  puix  sou  la  innocència  i  jo  sóc  el  culpable /."
 

VILAPLANA  1.933

Matrimonis

esglesia

Abans vull dir que la façana d'aquesta església és la del meu poble, dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu , inaugurada l'any 1.739.  Per la porta i el seu cancell han entrat els qui s'anaven a casar, els qui rebien el baptisme  i dissortada- ment l'últim adéu  als difunts. En  tots aquests esdeveniments actuava com a Jutge municipal en Prudenci Huguet i Juncosa i com a Secretari ( el meu pare ) Rafel Huguet  i Armengol.  El primer casament fou el 6 de juliol : SEBASTI  LLORENS I TOST de 25 anys, paleta, anomenat " El polseguera " , era fill de Joan LLorens i Rius, de La Mussara, i de Dolors Tost i Bigorra, de Vilaplana. Era nét per línea paterna de Joan LLorens i  Rius, de Colldejou, i Antonia Rius i Ollé ,de Vilaplana i per línea materna de Bonaventura Tost i Baleñá, de Vilaplana i de Dolors Bigorra i Anguera.  Es casà amb MARIA JOSEFA TRABADO GOMEZ, que tenia 19 anys, natural de San Juan de Sebane( Orense ) . El segon,  el 6 d'octubre  : MIGUEL GONZALEZ I VILA , de 23 anys, natural de Vinebre, sabater, amb DOLORS MASDEU I FERRÉ, de 19 anys,  natural de Vilaplana "cal Xana ". Els seus pares foren : Sebastià Masdeu i Munté   i  Maria Ferré i Mestre, els dos de Vilaplana. Els avis paterns : Salvador Masdeu i Alberich, de La Mussara  i  Fortunata Munté i Ferré, de Vilaplana . I els avis materns : Rafel Ferré i Aymamí i Dolors Mestre i Cavallé. El tercer fou : JOAN  HUGUET  I AGUSTENCH  , de 37 anys, natural de Vilaplana, " cal Moreno ", fill de Francisco Huguet i Ferré, de Vilaplana i Teresa Agustench i Andreu, de Vilaplana.  Els avis paterns : Sebastià Huguet i Ferré i Maria Ferré  i Ventós, els dos de Vilaplana i els avis materns : Sebastià Agustench i Anguera i Francisca Andreu  i  Vallverdú, tots dos de Vilaplana. Es casà amb DOLORES VIVES SALVAT, de 32 anys, natural de Mora La Nova.  El quart  el 22 de novembre: FRANCISCO  TOST i MASDEU , de 32 anys, natural de Vilaplana " cal Manu " . Fill de : Jaume Tost i Masdeu i Francisca Masdeu i Olivé " cal Cama ". Avis paterns : Francisco Tost i Andreu i Catalina Masdeu i  Mestre, tots dos de Vilaplana i els avis materns : Jaume Masdeu i  Mestre, de Vilaplana i Francisca Olivé i  Corbella, de Cornudella. Es casà amb MATILDE FERRÈ I FERRÉ, de 29 anys, natural de Vilaplana, de  cal Virella , filla de : Josep Ferré i Mestre i Magdalena Ferré i Besora. Vivien al carrer Doctor Mallafré 27.  Els avis paterns : Juan Ferré i Castellà i Matilde Mestre i Anglés, tots dos de Vilaplana i els avis materns : Josep Ferré i Juanpere i Maria Besora i Montguillot.

Defuncions

Taüt

El primer enterrament ( defunció ) fou de : SALVADOR JUANPERE I ESTIVILL , de "cal Manco" , natural de La Mussara, de 53 anys, mort el 17 de febrer. Els seus pares foren : Salvador Juanpere i  Ramón i Roser Estivill i Rosés. Estava casat amb Maria Estivill i Agustench. Van tenir 8 fills : Josep, Isidre, Salvador, Maria, Baltasar, Maria, Jaume i Aloi. Va morir de : bronquitis crònica amb miocarditis. Vivien al carrer Francesc Macià, 60. El segon fou : LEÓN  JOSÉ  CARDONA  I  GARCIA , natural de Cornudella, de 69 anys, mort el 19 de febrer. Casat amb Maria Rodriguez Aymamí. Vivien al  carrer Doctor Mallafré 20.  Van tenir tres fills : Josep Mª , Teresa i Dolors.  Morí de  hemorràgies i anemia progresiva. EL tercer fou :  JACINT  FERRÉ I COMPTE , natural de Les Borges del Camp, de 75 anys,  casat amb Maria Barenys i Salvadó.  Van tenir 5 fills : Pere,  Rosa,  Jacint, Josefina i Maria. Vivien al carrer Major, 33.  Morí d' úlcera d'estómac. El quart:  ROSAURA MUNTÉ  I ROSELLÓ , natural de Vilaplana, de 26 anys, de " ca l' Arbó ". Els seus pares eren : Juan Munté i  Munté i Buenaventura Roselló i Callou.  Morí el 10  d'agost.  Vivien al carrer Angel Guimerà 4.  La causa de la mort : bronco neumonia. El cinquè fou : MARIA  OLLÉ I JUNCOSA ,natural de Cornudella, de 68 anys,  casada amb : Maties Casanova i  Graell.  Van tenir 4 fills : Macià, Macià , Joan i Maria. Va morir el 17 d'agost i la causa de la mort :  reblaniment cerebral. Vivien al carrer Angel Guimerà 26.  El sisè fou : SEBASTIÀ  AGUSTENCH I ANDREU , natural de Vilaplana, de 86 anys.  Morí el 30 d'agost.  Els seus pares foren : Sebastiá Agustench i Anguera i Francisca Andreu i Vallverdú.  Era viudo de Maria-Rosa Nebot i Pujol. Van tenir 7 fills : Sebastià, Maria, Josep, Esperança,  Ramón i Francesc.  Vivien al carrer Major, 31 . La causa de la mort : una hèrnia per nefritis aguda. EL setè fou : JAUME  ANGUERA I MARINÉ , natural de Vilaplana, de 65 anys. Morí el 13 de setembre. Els seus pares foren : Josep Anguera i Prats i Josefa Mariné i Mestre. Casat en segones nupcies amb Misericòrdia Ferré  i Prats.  Van tenir tres fills : Misericòrdia,  Rosa i  Josep.  Vivien al carrer Angel Guimerá, 6. La causa de la mort : peritonitis. El vuitè fou : JOSEP  MESTRE I  FERRÉ ,  natural de Vilaplana,  de 66 anys,  mort el 26 d'octubre.  Els seus pares foren : Francisco Mestre i Aymamí i Maria Ferré i Borràs. Estava casat amb : Rosa Muixella i Ferré. Van tenir tres fills : Maria, Josep i Assumpció.  Causa de la mort : cirrosis nefrítica.  El novè fou : SEBASTIÀ  JASAN  I BIGORRA , de 65 anys.  Els seus pares foren : Joan Jasan i Bargallo,  paleta, i  Teresa Bigorra i Anguera.  Casat amb : Concepció Mestre i  Estepà. Van tenir un fill : Sebastià.  Vivien al carrer Francesc Macià, 45. La causa de la mort : Càncer d'estòmac. El desè fou : FRANCISCO  HUGUET I FERRÉ,  natural de Vilaplana, de 77 anys. Els seus pares foren : Sebastià Huguet i  Ferré i  Maria Ferré i Ventós.  Era viudo de : Teresa Agustench i Andreu.  Van tenir 5 fills : Maria,  Josep,  Sebastià,  Jaume i Joan. Vivien al carrer Angel Guimerà, 5.  La causa de la mort : miocarditis crònica.  Morí el 26 de novembre.  L'onzè fou : JOSEP  FERRÉ I BIGORRA,  natural de Vilaplana, de 57 anys, solter.  Els seus pares foren : Camilo Ferré i Juanpere i Maria Francisca Bigorra i Folch.  Vivien al carrer Major, 12. Morí el dia 26 de novembre, de miocarditis crònica. El dotzè fou : MARIA  FRANCISCA  SALVAT  I VENTÓS  , natural de Vilaplana, de 74 anys.  Els seus pares foren : Pere Salvat i Mestre i Maria Ventós i Vallverdú. Estava casada amb : Josep Vives i Jansà. Van tenir dos fills: Maria i Dolors ( Cal Vives, de La Canonja ).  Vivien al carrer Angel Guimerà, 7.  Morí el 30 de desembre, de una bronquitis crònica.

Naixements

font  baptismal

El primer naixement fou el de : MARGARIDA MUNTÉ I HUGUET, a les quatre de la matinada del 29 de gener amb domicili al carrer Francesc Macià 12. Els pares foren: Zacaries Munté i Ventura, de 35 anys i Francisca Huguet i  Ferré, de 36 anys. El segon :   JOSEP  GALVALDÁ I TOST, nascut a les set de la matinada del 2 de març, amb domicili al carrer Angel Guimerà, 1O .Els pares : Juan Gavaldà i Vallcorba, de 27 anys,  natural de Reus i Dolores Tost  i Bigorra,  de 22 anys.  La tercera fou : ROSER  MESTRE I SALVAT , nascuda a les 9 del matí del 14 de març i domiciliada al carrer Francesc Macià.  LLurs pares foren : Jaume Mestre  i Munté,  de 41 anys,  de "cal Bruno " i Rosa Salvat i  LLebaria, de 29 anys. El quint :  NORBERT  MARINÉ I BIGORRA,  nascut a dos quarts de quatre de la nit,  del dia 6 de maig i domiciliat al carrer Jacint Verdaguer 2.  Els pares foren : Sebastià Mariné i Mariné de 36 anys i Sabina Bigorra i  Cavallé, de 31 anys.  El sisé : JOSEP  FERRÉ I MUNTÉ, nascut a les nou del matí del dia 23 de juliol i domiciliat al carrer Jacint Verdaguer, 1.  Els pares foren :  Jaume Ferré i Ferré, de 26 anys de "cal Virella " i Sofia Munté i Mariné,  de 24 anys.  El seté : MIGUEL  SIMÓ I GOMIS,    nascut a les dos de la nit del dia 5 d'agost i domiciliat al carrer Doctor Mallafré, 1. Els pares foren : Salvador Simó i Agustench, de 37 anys,  natural d'Alforja  i Maria Gomis i Cabau, de 3l anys, natural de Valls.  El vuitè fou : SEBASTIANA CASANOVAS I MADSDEU, nascuda a les vuit de la tarda del 23 de setembre i domiciliada al carrer Major, 15 . Els seus pares foren : Maties Casanovas i Ollé,  de 37 anys,   natural de Cornudella i Teresa Masdeu i Alberich, de 35 anys.  El novè fou : ANNA  MUNTÉ  i  FERRé,  nascuda a l' una de la nit del 23 d'octubre i domiciliada al carrer Major.  Els pares foren : Faustino Munté i Ferré,  de 32 anys i Maria Ferré i Figueres,  de 34 anys.  El desè fou :  SEBASTIÀ  FERRÉ I  OBIOLS, nascut a les quatre de la matinada del 17 de novembre i domiciliat al carrer Major, 4.  Els pares foren : Josep Ferré i Cavallé, de 32 anys,  de "cal Mallol " i  Agustina Obiols i  Busoms,  de 26 anys,  natural de Berga.  I l'onzè fou :  ELADI HUGUET I SALVAT, nascut a les onze del mati del dia 19 de desembre i domiciliat al carrer Jacint Verdaguer, 16.  M'imposaren els noms de ELADI, FRANCESC i JOSEP. Foren testimonis : Manel Serres i Bigorra, domiciliat al carrer Major, 11; Josep Huguet i Juncosa ( Josepet Olla),domiciliat al carrer Doctor Mallafré, 2l i Francesc Aixalà ( no consta el segon cognom ) possiblement  sigui l'oncle Sisquet del pa.  Si en lloc d' Eladi m'haguessin posat un nom començat amb J  hauria tingut l'anagrama de Jesús ( JHS ).

Comentari:

 

Gràcies per la tendresa amb què m'acolliren els pares,  el germà,  els oncles,  cosins i amics. Tan menut com era i esdevenir tan poderós per ésser el centre de la vida familiar. Per fer-vos feliços i ser al mateix temps l'alegria de " cal Mengol " . Per ser un meravellós regal de Déu. Dintre de dos mesos serà el meu aniversari , cumpliré 75 anys. I tot perquè la mare, amb un acolliment incondicional, m'acceptà, em volgué i  em feu crèixer prop del seu cor. Agraeixo i beneeixo tots els moments en què vaig ser dins del seu ventre i el moment en què vaig sortir. On és, ara, ella ?  Sí, fa cinquanta-un  anys que va morir, el seu cos s'ha desfet, però ella resta vivent en el meu rostre, en els meus ulls i en el meu cor. Recordo aquell advertiment, aquella mirada, aquell somriure, aquelles carícies. I  la sento present mirant-me amb aquella tendresa com ningú, mai més, no ha sabut fer. I et dic mare : que ens tornarem a trobar per sempre a la casa del Pare.

 

 

Comentaris

06/12/2008 15:25:23 | LIDIA ANGUERA

Eladi : Has fet en el comentari un cant a la vida maravellós i ensems un amor digne de tot elogi a la teva mare. Ja sabia que per tu ho fou tot. Són unes paraules tendres i d'agraïment en visió de futur.

13/12/2008 19:09:35 | Pitxi

Eladi, gràcies a l'informació que de forma tan detallada has fet en aquesta secció, en l'apartat de matrimonis de 1933 a Vilaplana, he pogut trobar el parentiu familar amb els Masdeu Alberich de la Mussara que eren avantpassats meus. El pare de la meva besavia materna Justa Masdeu Martorell, casada amb Pere Bonet Joanpere de la Febró i que van viure al mas del Sec, era Joan Masdeu Alberich que era germà d'en Salvador Masdeu Alberich que apareix en les dades que has donat. Per tant, la meva padrina Carme Bonet Masdeu filla d'aquells, era cosina 2ª de la Dolores Masdeu Munté de cal Xana que es casa al 1933 a Vilaplana i que tu ens detalles. Ara em faltarà saber per tradició oral qui eren aquest matrimoni entre una vilaplanenca i un sabater vinebrenc, que jo sense saber-ho, ves per on, he pogut esbrinar i saber gràcies a la teva bona labor vers la gent del nostre poble. Una abraçada Pitxi.